Om onze algemene doelstelling te verwezenlijken werken we met pedagogische doelstellingen. Deze zijn gebaseerd op de opvoedingsdoelen, zoals in de wet kinderopvang genoemd.

  • Sociale veiligheid
  • Persoonlijke competentieontwikkeling
  • Sociale competentieontwikkeling
  • Normen en waarden overdracht

Emotionele veiligheid

Het bieden van veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het welbevinden van de kinderen, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de andere pedagogische doelstellingen in de weg staat.

De basis om je goed te kunnen ontwikkelen is dat je je veilig en vertrouwd voelt. Ons dagprogramma geeft de kinderen een gevoel van veiligheid, doordat het past bij de behoefte van spelen, activiteiten, slapen en eten.

Ieder kind heeft vertrouwen in zichzelf en in zijn omgeving. Het is de taak van onze pedagogisch medewerkers om dit vertrouwen te voeden en te beschermen, door het kind te laten voelen dat het gezien, gekend en bemind wordt. Door mee te leven, te luisteren en er voor het kind te zijn. Een kind stimuleren bevestigen waar het goed in is.Wij zijn ons er van bewust dat we een voorbeeldfunctie zijn voor de kinderen. Er wordt gestreefd naar vertrouwde medewerkers op de groep.

De ruimtes in onze opvang zijn kindvriendelijk ingericht. In een veilige omgeving kunnen kinderen zelfstandig op ontdekking gaan, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. Er wordt een balans gezocht tussen veiligheid en uitdaging voor kinderen.

We leren kinderen om te gaan met de consequenties en risico’s van hun eigen gedrag. We helpen kinderen daarmee zelfstandiger te worden en om te gaan met gevaren. Het is een belangrijke taak voor pedagogisch medewerkers om zorg te dragen voor die veilige omgeving.

Het ontwikkelen van de sociale competentie

Als het gaat om ontwikkelen van sociale competenties dan is aandacht nodig voor relaties tussen de kinderen onderling en voor activiteiten die onderling contact stimuleren. In een groep ontwikkelen baby’s belangstelling voor andere kinderen. Ze communiceren met elkaar op hun eigen manier, ze kijken naar elkaar, doen elkaar na, dagen elkaar uit en hebben samen plezier. In een vertrouwde omgeving ontwikkelen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid. Hierdoor durven kinderen initiatieven te nemen om contacten te leggen met andere kinderen. Bij onze kinderopvang behandelen we uw kind niet alleen als uniek persoon met recht op individuele aandacht, maar ook als groepspersoon dat regelmatig aandacht moet delen. Wij bieden kinderen de kans om zich sociaal te ontwikkelen en samen met andere kinderen ‘groot te groeien’. Daarom stimuleren we de kinderen om samen te spelen en rekening met elkaar te houden.

Het ontwikkelen van de persoonlijke competentie

Alle kinderen hebben de behoefte zich te ontwikkelen, nieuwe dingen te leren beheersen en zichzelf als competent te ervaren. Daarom zoeken ze nieuwe uitdagingen op. Als kinderen zichzelf als te weinig kundig ervaren, kunnen ze last krijgen van faalangst en weinig durf en ontwikkeling in hun spel vertonen. Wij bieden kinderen de gelegenheid om te spelen en de wereld om hen heen te ontdekken. De ruimte waar uw kind wordt opgevangen en het spelmateriaal is uitdagend en nodigt uw kind uit op onderzoek te gaan. Uw kind kan zich spelenderwijs ontplooien. Ieder kind ontwikkeld zich op zijn eigen wijze en eigen tempo. De pedagogisch medewerkers houden hier in hun benadering rekening mee. De dingen die een kind al kan worden benadrukt waardoor een kind zelfvertrouwen krijgt en zich durft te ontwikkelen.  De pedagogisch medewerkers sluiten hierop aan door ervaringen aan te bieden die passen bij het kind en die verrijkend zijn.

Het overbrengen van waarden en normen

Bij onze kinderopvang wordt geen keuze voor een bepaalde levensbeschouwelijke stroming. Wel proberen wij de kinderen bepaalde universele waarden en normen over te brengen die we belangrijk vinden. Indien ouders n.a.v. hun levensbeschouwing bepaalde wensen hebben dan wordt hier rekening mee gehouden indien dit past binnen het beleid en de mogelijkheden van Kinderopvang Vrolijk.

Het kind helpen omgaan met waarden en normen speelt in de opvoeding van kinderen een belangrijke rol. Waarden geven uitdrukking aan de betekenis die mensen hechten aan bepaalde gedragingen, dingen of gebeurtenissen. Het zijn ideeën of opvattingen die aangeven hoe belangrijk mensen iets vinden. Normen vertalen de waarden in regels en voorschriften. Een kind wordt mede gevormd door omgang met volwassenen en andere kinderen. De omgang tussen volwassenen en kinderen is binnen de kinderopvang anders dan thuis. We proberen een kind uit te leggen, dat niet alles en iedereen hetzelfde is. Elk gezin heeft een eigen cultuur, elke cultuur heeft eigen waarden en normen. Elk kind is een individu met eigen opvattingen en ideeën. We zorgen voor een duidelijke structuur, een goede sfeer en veiligheid.

Door zelf het goede voorbeeld te geven, willen we het kind helpen om te gaan met waarden en normen. We vinden het belangrijk, dat respect voor anderen uitgedragen wordt via de basishouding van de leiding. Respect voor anderen betekent voor ons, dat we ieder persoon als een waardevol persoon beschouwen, dat we een ander in zijn waarde laten. We leren de kinderen om rekening te houden met de behoeften van een ander en de eigen behoeften te uiten.

We leren kinderen, dat ze zorgvuldig om moeten gaan met speelgoed en andere materialen. We vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor eigen en andermans spullen. De kinderen worden gestimuleerd in het opruimen van de groep en de materialen waarmee ze gespeeld hebben. Als er buiten gespeeld wordt of bij uitstapjes, is er zorg voor de omgeving.

To Top