Een goed en persoonlijk contact met de ouders/ verzorgers vinden wij erg belangrijk. Dit vormt de basis voor kwalitatief hoogstaand en betrokken opvang. De ouders/ verzorgers en pedagogisch medewerkers zien elkaar tijdens de breng – en haalmomenten, dit vinden wij een belangrijk moment om informatie uit te wisselen en daar nemen wij graag de tijd voor. Naast dit dagelijks contact vindt er eens per jaar een 10 – minuten gesprek plaats waarin onder andere de ontwikkeling, de groei en het gedrag van uw kind worden besproken.

Ook organiseert onze opvang eens per jaar, samen met de oudercommissie, een ouderavond waarin thema’s aan de orde worden gesteld die direct te maken hebben met de gang van zaken bij de kinderopvang en de kinderen die onze opvang bezoeken.

Daarnaast brengen we 6 maal per jaar onze nieuwsbrief uit.

Klachtenprocedure en opzeggen

Klachtenprocedure

Klachten aangaande de directe verzorging en begeleiding van uw kind, worden doorgaans eerst met de desbetreffend pedagogisch medewerker besproken. Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat, dan kunt u zich melden tot de directie. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar ons reglement klachtenprocedure welke u via onderstaande link kunt downloaden en inzien.

Kinderopvang Vrolijk is aangesloten bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Dit biedt u de mogelijkheid om uw klacht rechtstreeks aan een onafhankelijke commissie voor te leggen.

Opzeggen:

Wanneer u de opvang bij ons op wilt beëindigen, kunt u dit uiteraard bij ons aangeven. Wij zouden het op prijs stellen dat u in geval van opzegging persoonlijk contact met ons opneemt waarna we de opzegging administratief kunnen afhandelen. De opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren en wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand per de eerste van de maand.

To Top